Kiképzés lépcsőfokai B vizsgáig

Természetesen itt is csak a gyakorlati repülésre helyezném a hangsúlyt.

Ha az vitorlázórepülők elméleti szakszolgálati vizsga kérdéseire vagy kíváncsi akkor csak kattints a letöltéshez.

1. FELADAT

Gyakorlati repülés: Szoktató repülés.

Felszállások száma: 2

Hely: Iskolakör

A repülőgépet az oktató vezeti mindkét felszállásban, és neked annyi a dolgod, hogy  nézelődj, illetve a boton legyen a kezed és a pedálokon a lábad. Odafent ha van kedved akkor már az első felszállásnál kérd át a botot és próbáld az oktatód által mondottakat lekövetni.

A második felszállás alkalmával már valószínűleg az oktatód mutatja a látható akadályokat, az elérhető, alkalmas kényszer-leszálló területeket, tájékozódási pontokat.

2. FELADAT

Gyakorlati repülés: Egyenesvonalú repülés oktatóval.

Felszállások száma: 3

Hely: Iskolakör

A feladat célja: Egyenesvonalú repülés elsajátítása.

A végrehajtás módja: Csörlés közben a gép vezetését az oktató végzi, a növendék enyhén fogja a botkormányt. Az első forduló után bemutatja a vízszintes repülést. A második forduló után a növendék próbálgassa az önálló vezetést, az oktató fogja a kormányokat.

Egyenes repülés közben csak egy, esetleg két hibára hívjuk fel a figyelmét és ezeket a hibákat küszöböltessük ki. Az egyenesvonalú vízszintes repülésen kívül a repülőgép vezetését az oktató végezze.

A végrehajtás követelménye: A növendék tanulja meg a repülőgép vezetését egyenes vonalon.

3/a. FELADAT

Földi előkészítés: A csörlés, fordulók, iskolakör és a leszállás végrehajtásának előkészítés.

Hely: Tanterem és repülőgép.

A feladat célja: A növendék előkészítése a csörlés, a fordulók, az iskolakör, a leszállás gyakorlati végrehajtására.

A végrehajtás módja: Az oktató a kormányokon szemléltető módon mutassa be a csörlés végrehajtását. Ismertesse az iskolakör felépítését, különös tekintettel a helyes kiszámítás feltételeire. Ismertesse továbbá a fordulók végrehajtásának módját, a fordulóba történő bevitelhez, fordulótartáshoz és a kivételhez szükséges kormánymozdulatokat.

Hangsúlyozza a fordulóirány meghatározásának és figyelésének rendkívüli fontosságát.

Ismertesse a fordulók végrehajtása során leggyakrabban előforduló vezetési hibákat, azok kijavításának módját.

A végrehajtás követelménye: A növendékek a foglalkozás után feltett ellenöző kérdésekre pontos feleletet tudjanak adni.

3. FELADAT

Gyakorlati repülés: Iskolakör végrehajtása oktatóval.

Felszállások száma: 8

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: Megtanítani a növendéket a csörlés és a lekapcsolás gyakorlati végrehajtására, a horizont állására különböző repülési helyzetekben.

A végrehajtás módja: A csőrlést a növendék és az oktató közösen végezzék. A leoldást az oktató utasítására a növendék hajtsa végre. A fordulókat az oktató és növendék közösen, az egyenesvonalú repülést a növendék önállóan hajtsa végre. Az első, második felszállás keretén belül meg kell mutatni a horizont helyzeteket különböző repülési helyzetekben. A féklapot az egész gyakorlat folyamán az oktató kezelje.A kiszámítást az oktató végezze, de már próbálkozzon tájékozódni a növendék helyezkedési elképzeléseiről. A leszállást az oktató és növendék közösen végezzék.

A végrehajtás követelménye: Szerezzen a növendék további gyakorlatot az egyenesvonalú repülésben, ismerkedjen a 900-os fordulók végrehajtásával, a leszállás végrehajtásával, ismerje meg a kis-, a nagy- és az utazósebességekhez tartozó horizonthelyzeteket.

4. FELADAT

Gyakorlati repülés: Iskolakör repülése oktatóval.

Felszállások száma: 14.

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: A növendék tanulja meg önállóan végrehajtani a felszállást, lekapcsolást, iskolakör felépítését, helyezkedést, leszállást.

A végrehajtás módja: Az oktató fokozatosan tanítsa meg a növendéket a csörlés, a lekapcsolás, a 900-os fordulók, az iskolakör, a helyezkedés, a féklap használatára és a leszállás végrehajtására. A 11. és 12. felszállás keretében a hosszúfalon az oktató mutasson be 3600-os fordulókat is.

A végrehajtás követelménye: E gyakorlat két utolsó felszállása, ellenőrző repülés jellegű legyen, melyet a növendék saját oktatója is végrehajthat. A következő (I/5.) gyakorlatra a növendék csak akkor vihető át, ha a teljes feladatot önállóan végre tudta hajtani.

5. FELADAT

Gyakorlati repülés: Változó állásszöggel való repülés végrehajtása oktatóval.

Felszállások száma: 2.

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: A növendék szerezzen gyakorlatot a különböző állásszögekkel való repülésben.

A végrehajtás módja: A növendék önállóan hajtsa végre a repülést a 2. forduló befejeztéig. A 2. forduló után az oktató mutassa be a nagy állásszöggel való repülést, utazó sebesség alatt, majd gyorsítsa fel a gépet utazósebességre. Ezután adja ismét át a vezetést a növendéknek és a bemutatott feladatot gyakoroltassa a 3. fordulóig. A 3. fordulótól a növendék a korábban tanultak alapján fejezze be az iskolakört és hajtsa végre a leszállást.

A végrehajtás követelménye: A növendék úgy kissebességből, mint nagysebességből rövid idő alatt rendezni tudja a sebességet utazósebességre.

6/a. FELADAT

Földi előkészítés: Teendők kötélszakadás és kötél-vágás esetén.

Hely: Repülőtéren a gép körül, tanteremben.

A feladat célja: A növendék elméletben ismerje meg mindazokat a teendőket és szabályokat, melyeket kötélszakadás esetén a gyakorlatban végre kell, hogy hajtson.

A végrehajtás módja: Az oktató mondja el a kötélszakadás fő okait, ismertesse az alkalmazandó helyezkedési szabályokat, kis- és nagyobb magasságban bekövetkező kötélszakadások esetére. Térjen ki azokra a szabályokra, melyek akkor alkalmazandók, amikor a kötél leoldása valamilyen oknál fogva nem hajtható végre, illetve a kötél – szakadás, vagy vágás után – a gépen marad.

A végrehajtás követelménye: A növendék „jól megfelelt”-en ismerje a kötélszakadás eseténi teendőket, melyeket kötélszakadás esetén cselekednie kell.

6. FELADAT

Gyakorlati repülés: Kötélszakadás gyakorlása gyors gázlevétellel.

Felszállások száma: 5.

Hely: Repülőtér.

A feladat célja: A növendék az előző (I/6a.) földi előkészítésben tanultakat a gyakorlatban alkalmazza.

Végrehajtás módja: Az oktató minden egyes felszállás előtt üzenje meg a csörlőkezelőnek, hogy milyen magasságban hirtelen átmenet nélkül vegye le a gázt az agregátor motorjáról „hagyja ott a gépet”. Az első felszállásban (150 m) a növendék csal lazán fogja a kormányokat, az oktató hajtsa végre az egész feladatot, végrehajtás közben mondja a növendéknek, hogy mit és miért csinál. A második és harmadik felszállásnál a „kötélszakadás” 60 m-en, leszállás egyenesből, a 4. felszállásnál 80 -100 m-en, a leszállás 1800-os visszafordulással, az 5. felszállásnál a gáz levétel 150 m-en következzen be, akkor a leszállást két 1800-os forduló végrehajtása után kell végrehajtani.

A növendék mind a négy esetben hajtsa végre a tanultak alapján a leoldást, helyezkedést és leszállást. A 1800-os visszafordulásból történő leszállást csak 4 m/sec-nél kisebb szélsebesség esetén hajtható végre.

A végrehajtás követelménye: A növendék az oktató „belenyúlása” és szóbeli utasítása nélkül tudja végrehajtani a leoldást, helyezkedést és leszállást.

Megjegyzés: A kiképzés során az I/6. gyakorlat előtt bekövetkező kötélszakadások alkalmával

a gépvezetést csak az oktató végezheti. Az I/6. gyakorlat végrehajtása után bekövetkező kötélszakadások esetén a teendőket, helyezkedést a növendék végezze, az oktató csak indokolt esetben segítsen. Ilyen esetben a növendék a betervezett feladat helyett I/6. feladatot hajt végre.

7. FELADAT

Gyakorlati repülés: A kiszámítás és a leszállásnál előforduló hibák helyesbítésének gyakorlása.

Felszállások száma: 4.

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: Megmutatni a növendéknek a leszállás kiszámításánál és a leszállásnál előforduló hibákat, megtanítani a növendéket ezen hibák kijavításának módjaira.

A végrehajtás módja: Az első felszállás alkalmával a hosszúfalon az oktató mutassa be a csúsztatást, majd gyakoroltassa azt a növendékkel. A leszállást az oktató hajtsa végre, bemutatva a féklap használatát a kiszámítás helyesbítésére.

A második felszálláskor a fentieket a növendék gyakorolja, az oktató csak nagyobb hibák elkövetése esetén vegye át a vezetést.

A végrehajtás követelménye: A növendék hosszúfalon irányba tudjon jobbra és balra csúsztatni, helyesen tudja használni a féklapot a kiszámítás helyesbítésére.

8. FELADAT

Gyakorlati repülés: Letakart műszerfallal való repülés.

Felszállások száma: 2.

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: A növendék veszély nélkül végre tudja hajtani műszermeghibásodás esetén az iskolakört.

A végrehajtás módja: Az oktató felszállás előtt takarja le a műszerfalat. Az első felszállásnál a csörlés nagyobb sebességű legyen, mint a normál csörlésnél (megengedett csörlési sebességen belül.). A második felszállásnál a csörlési sebesség a biztonságos magasság elérése után kevesebb legyen, mint a normál csörlési sebesség. Leoldás után a növendék biztonságosan repülje végig az iskolakört. Meg kell követelni a növendéktől, hogy a sebesség növelését csörlés közben csak átnyomott helyzetben kérje, illetve jelezze. A helyezkedést a növendék az oktató esetleges utasítása alapján a magasság becslésével hajtsa végre.

A végrehajtás követelménye: A növendék vegye észre a kis-, illetve nagysebességű csörlést, a kissebesség esetén a gép siklóhelyzetbe történő átnyomása után billegtetéssel kérjen sebességnövelést. Nagy sebesség esetén lépegetéssel kérje a sebesség csökkentését. Az iskolakört veszélytelenül tudja végrehajtani, jel előtt semmi esetre, jel után maximum 150 m-en belül érjen földet.

9/a. FELADAT

Földi előkészítés: A dugóhúzó végrehajtásának előkészítése.

Idő. 2 óra.

Hely: Repülőtér és tanterem.

A feladat célja: A dugóhúzó elméletének felfrissítése, a dugóhúzó gyakorlati végrehajtásának megbeszélése.

A végrehajtás módja: Az oktató a növendéket ültesse be a gépbe és gyakoroltassa a dugóhúzóba való bevitelhez és kivételhez szükséges kormánymozdulatokat. Ellenőrző kérdések alapján győződjön meg arról, hogy a növendék mindennel tisztában van, amit a dugóhúzóról és a lebillenésekről tudnia kell.

A végrehajtás követelménye: A növendék legyen tisztában a lebillenés és a dugóhúzó elméletével, a lebillenések megszüntetéséhez és a dugóhúzó gyakorlati végrehajtásához szükséges ténykedésekkel.

9. FELADAT

Gyakorlati repülés: A dugóhúzó oktatása és gyakorlása.

Felszállások száma: 3

Hely: Légtér 1000 m.

A feladat célja: Megismertetni a növendékkel a határüzemmódon történő repülés sajátosságait. Megtanítani a növendéket a nem szándékolt dugóhúzóba esés, lebillenés kezdetének felismerésére, annak azonnali megszüntetésére. Bemutatni a dugóhúzót és végrehajtani az abból történő kivételt.

A végrehajtás módja: 1. felszállás magassága 1000 m. Emelkedés vontatásban, vagy termikben, emelkedésben az oktató vezeti a repülőgépet. A leoldás után az oktató bemutatja az egyenes vonalon történő liftelést, majd a lebillenést.

Az egyenesvonalú repülésből történő bevitel után be kell mutatni a bal, majd a jobb fordulóból 200-400 közötti bedöntés mellett a lebillenést.

A bemutató feladatok végrehajtása után az oktató gyakoroltassa a lebillenést, fő figyelmet a fordulóból történő lebbillenés megállításának begyakorlására kell fordítani.

A 2. és 3. felszállás magassága 1000 m. Emelkedés vontatásban, vagy termikben, a repülőgépet az oktató vezeti.

A leoldás után az oktató mutasson be egy dugóhúzót, melynek a kivételét 3/4 és 1 pördület között hajtsa végre és közben megyarázza a növendéknek a végrehajtás, főleg a kivétel teendőit.

A bemutatás után a növendék önállóan hajtson végre 1/2-3/4 pördületes dugóhúzót,  kettőt balra, kettőt jobbra. A kivételt minden esetben az oktató utasítására kell végrehajtania.

A 800-700 m. magasság elérése után gyakoroltatni kell a lebillenés azonnali megállítását az előző felszállásnál leírt módon.

A végrehajtás követelménye: A növendék készségszinten legyen képes a dugóhózóba esést azonnal megakadályozni, úgy egyenesvonalú repülésből, mint forduló végrehajtásakor.

Szerezzen továbbá jártasságot a „kialakult” dugóhúzó felismerésében, és az abból történő azonnali kivételben.

A növendék csak akkor kezdheti meg a következő feladatot, ha a dugóhúzó feladatot biztonságosan hajtotta végre .

A feladatot végre lehet hajtani az I/6. feladat befejezése után.

Megjegyzés:

– A légtérbe emelkedés történhet termikben vagy vontatásban.

– A gyakorlatot 450 m-ig be kell fejezni.

– A gyakorlat során más rendkívüli helyzetet előidézni tilos!

10. FELADAT

Gyakorlati repülés: Iskolakör repülése oktatóval.

Felszállások száma: 4.

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: A növendék az eddig tanultak alapján fejlessze gyakorlati készségét az ellenőrző és egyedül repülés előtt.

A végrehajtás módja: Az oktató engedje a növendéket teljesen önállóan vezetni. Próbálja a növendéket arra szoktatni, hogy teljesen egyedül van a gépben. Az oktató a repülőgép vezetését csak a legszükségesebb esetben vegye át.

A végrehajtás követelménye: A növendék teljesen önállóan hajtsa végre a feladatot ( az oktató még szóbeli utasítást sem adhat.)

11/a. FELADAT

Ellenőrző vizsga: Vizsgáztatás típus ismeretből, légiüzemeltetésből és az I. évfolyam 1. szakaszából.

A növendék az eredményes „házi” vizsga után, bocsájtható hatósági elméleti vizsgára a „Növendék Pilóta Szakszolgálati Engedély” megszerzése céljjából.

A vizsga célja: A növendék ismétléssel újítsa fel az eddig tanult elméleti anyagot.

A végrehajtás módja: Az ellenőrző vizsgát az oktató hajtja végre. Kérdés-felelet formájában győződjön meg a növendék elméleti felkészültségéről az összes témakörban.

A végrehajtás követelménye: A növendéknek a feltett kérdésre legalább „megfelelt” szinten tudnia kell az átvett anyagot. Gyengébb eredmény esetén a vizsgát meg kell ismételni.

Megjegyzés: Az elméleti ellenőrző vizsgát a növendék repülési naplójába be kell vezetni.

11. FELADAT

Gyakorlati repülés: Egyedül repülés előtti ellenőrző repülés.

Felszállások száma: 2 iskolakör, 1 légtér.

A feladat célja: Megállapítani, hogy a növendék az eddigi gyakorlatok végrehajtása során megfelelő gyakorlatot szerzett-e az iskolakör egyedüli végrehajtására, a dugóhúzó felismerésére és megszüntetésére, vagyis az egyedül repülés biztonságos végrehajtására.

A végrehajtás módja: Az ellenőrző személy állapítsa meg, hogy a növendék önállóan végre tudja-e hajtani az iskolakör feladatot a starttól a leszállásig.

A légtér feladatnál emelkedés vontatásban, vagy termikben. A repülőgépet az oktató vezeti.

Leoldás után a növendéknek végre kell hajtani a lebillenés azonnali megállítását egyenesvonalú repülésből bal és jobb fordulóból. A lebillenést az oktató idézze elő a 9. gyak. első felszállásánál leírtak szerint.

Ezt követően a növendék hajtson végre egy bal és jobb irányú dugóhúzóba vitelt és kivételt önállóan. Kivétel 3/4 pördületnél az oktató utasítására. Ügyeljünk a kivételnél a sebesség túllépés megakadályozására.

A dugóhúzók helyes végrehajtása után folytassuk a lebillenési helyzetek előidézését és azokból történő kivétel gyakoroltatását.

A végrehajtás követelménye: Iskolakör esetében a növendék önállóan hajtsa végre a feladatot.

Ha az ellenőrző személy utasítást kényszerül adni, az ellenőrzés nem tekinthető sikeresnek.

A légtér feladat végrehajtásával kapcsolatos követelmények a növendékkel szemben:

– a lebillenés azonnali felismerése és annak azonnali megszüntetése, úgy egyenesvonalú repülésben, mint fordulóban;

– a dugóhúzóból történő azonnali kivétel végrehajtás.

Megjegyzés: A két iskolakört jobb és bal irányba kell végrehajtani (kivételt képeznek azok a repülőterek, ahol kétirányú iskolakört meghatározott felszállási irányból akadályok miatt végrehajtani nem lehet)

Ellenőrzést végezheti vitorlázó oktatói jogosítással rendelkező szakmai vezető, vagy az általa megbízott, hasonló jogosítással rendelkező személy, azonban ez a megbízott saját növendékét nem ellenőrizheti.

Ha a növendék egyedül repülésre bocsátható, az ellenőrző személy ezt a tényt a „Repülési Napló”-ba vezesse be és írja alá.

12. FELADAT

Gyakorlati repülés: „B” vizsga kétkormányos kiképző repülőgéppel.

Felszállások száma: 5.

Hely: Iskolakör.

A feladat célja: A növendék szerezzen további gyakorlatot az iskolakör helyes végrehajtásában, egyedül.

A végrehajtás módja: A feladatot a növendék csak lökésmentes, max. 6 m/sec. szélerősségig hajthatja végre.

A végrehajtás követelménye: A gyakorlatot a növendék legalább „megfelelő” minősítéssel hajtsa végre. A feladatból legalább két felszállást azon a napon kell végrehajtani, amikor a 11. gyakorlatot végrehajtották.

Megjegyzés: Az oktató ügyeljen a kiképző repülőgép üzemeltetési utasításában előírt ülésterhelés betartására a növendék egyedül repülésre való engedésekor.


Megosztás a Facebook-on